Name
Options More options...
Comment
Text Art
Password (Password used for post deletion)


Anonymous 2019/12/01(Sun)22:31:31 UTC No.31
HEY GUYS SAY HI TO MY GIRLFRIEND .. 'ddc,. .':odxl. .ONK0Oxl,. ...... .;okKKKKKo. .xXKOOKXX0o;;;,;cc:;lddl:clcc:;,lOXNX0O0KXo. .dXK0000Oxxdc;;ll;..:ool,'clc:ccccox0KKKXXl :KNKkollll:',co;..'colc. '::,'''...'oKXX0, .x0dlllol:;;ldc...clll;..';;;'.......:0Kl. .coooddoc::ldl,..;lllc;',;:;;,''.... :Od. ;xdoddxxolooddl:coooooolllc:::;,,''.....;kk, 'dxdddxxxdxkkxddxkddddxxollollc:::;,,,,'..;kk' :xddddxxxxO0kxxkOxoddxxdocoxdolllc:;:::,,''cO: .;odooddxxxkOOxxkkxdddxdddooxxdddkOocccl:;;;;ckd;. .oKOdodkOkddkkxxkkO0OxxxkOO00kdddkKOdoxkxoccoddxOOl. ;0XOdo0N0xdxxdoodx0WNKkkKNWMWOdodkkdolld0XKO00kOK0kc. .kNX0xoxK0xkxooooodkNMKxd0NWMWOooddlllc:lkOO0kkk0XX0kc. :XNNKkookK0OxoooooodKNOddkOKWKxooollllccdkcoOkod0NNK0x' :XNNKOxook00xooooodkOkdddddk0Oxooolllodxxo;cOKOdkXNNXk' 'ONNX0kdookOkxkkkkkkdodddddddxkkkxxxxxxdlc:lKN0O0NNNXd. ,ONX0kkxoddllodoooooodddddddooodddddolllc:oKXOOKNNNO, ,OXKkkOxdollllloooooodddddddooooooooollc:o0KxxXNXd. .,:oc,cdolllllloooooooddddooodoooooooll:lkkdddo;. ',.;dolllllldkOxddddxdodOkddooddooolcokkxc. ..,ooclllllldOkoooooook0xdddddddoolcdOkl. 'ddlclllllloddllllloddddddddddooodO0k: .dOkollllllllolllllooddddddddddxk000k: 'xO0OxolllllloooooodddddddddxkO0000Okc. ,oolooc;;;:cllllooooooolc;::clodxkOkkd; .;::cl:;;;;;;;;;;;;;;,,'....cl;::::;cdl,. .;:;cxdccccc:::;;;,,,''...',cl:::::;,'::. ...,lood0N0dooollllccc::::;;cdocc::::::;;:do. .clcdXNWWMWNK0OOkxxdddoollodOKXk:;::::;;:d00l'..... .xOolkNWWWMWWMWWWWNNNXXXKKKXNWWWN0dc:::lx0Kkc,,''... .oXNKxkXNNNNNWWWWWWWWWWMWWWWWWWWWWWWXK0KNWNkc:::::,.. .. .;xKKXNNNXKKKKKKKKXXXXXNNNNNNNWWWWWWMMMMWWWNKdllooddoc:;:lxkl. .:kNWNXKKXNXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXNNNNWWWWWNKK0kolldxO0KXNX0kxdc' .ckKXNNNNXKXNXXNNNNXXXXKKKKKKKKKKKKKXXXXNNNNXXKKXKolOXNWWWWNX0kdool;. .,oOKKKKKXNNNWWKldNMWWWWWWWWNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXNWO..c0WWNXXXKKKOxdodo, .:OXNXKKKKKKKK0xc' '0MWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNWWNc .lOKKKKKXXXKK000kc. .l0WWWWWNXXKKOo;. lNWNNNWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMWWWNx. 'oOKKXXNWWWNXK0Ko. .xKXNWWWWWN0o;. .kXKKKKKXXXXXNNNNWWWWWMMMMMMMWWN0; ,xXNWWWWWNK00Xx. .',;,'...:dOKXNXOl,. c0KKKKKKKKKKKKKKKKXXXNNWWWMWNX0d. .oNWWWWNX0xdko. .:clolc:,..;ccc;. .xXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKXXXNNXKKo. 'kNNNNX0kdloo' .:llodoc::''''. :0WWWWWWNNNNNNXXXXKKKKKKXXXXXXX0o. ;0XXXXKOxood; .,:clc;:cccc:. ;KNNWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNXXXNNNXK0kc. .oKXXXK0kdodc. ...';cl:,. .xXXXXXXXXXNNNNWWWWWWWWWWWWWWXXX0kOd. 'kXXXXK0kxxd. .l00KKXXXXXKKKXXXXXXNNNWWWWWXXXK0Od' lXNNWWNX000; .:ddxxkOXWWNNNNXXXXXKKXXXNNWNNXK0d. .OMWWWWNK00c .lddddddxOXWMMMWWWWWNNNNNNNNNXX0l'. cNMWWWNX0Ko. .odddddddddk0O0NMMMMMWNK0O0KXXOc''. .xNWWNNKkOo. ,oddddddddddoccx0000OOxdddddxxo;',. ,OXXXKOxxo. ;oddddddddddoccodddddddddddxxxdc,,. 'cdxo::c;. .:dddddddddddlccodddddddddddddddc;,. .';ccc:,... .okkxdddddddolllodddddddddddddddc;,. .:ddooooc' 'kKKK0Okxddoooodxdddddddddddddddc;,. 'odolllooc. ,OXKK0000OOkOOKKKkddddddddddddddl;,. ,oolcclldo,....... :0KXXKKKKKKKXXXXKkdxxxddddddddddl:ol. .;::cclodoc;;;;,,'. .xK00KKXX00KXXXXX00K0000OOO00OkxdkK0, ..;odollllccc,. :0K0KKKKK00XXXXXK0KKK0000KKKKKKKKXK: .;cclloool;. .d00K0KXKKKXXXXXK000KXXKKXXXXXKKXXKc ..... .lO0000K0O0XXXXXK00KKKKKKKKKXK0KXXXl ,xO0000OO0KXXXXKkoxKXK00000KKKKKXXd. .d00000OO0KXXXXXxcoOXK0000KXX00KXXx. cOK000OOO0KXXXKk;.;k0O00000KK00KXXx. ,OK00000000KXXOl. .x0O000000000KXXk. ;OK00000000K0d' :O0O00000O00KXXk. .:x0KK00KKOd, .x0000000O000K0; .,clodl:' .xK0000000000k; .dK0000000000o. ;OK0000000K0: .cdk00OOxl, .''..
Freddy 2019/12/02(Mon)18:06:01 UTC No.34
>>31 Chica?
Frisk 2020/01/02(Thu)14:30:03 UTC No.106
* You gained 20 EXP


Board look: Delete:
Settings